טוען...

מאמרים

נוהל גילוי מרצון והוראת השעה מיום 7.9.2014

Print Friendly, PDF & Email

[gap height=”20″]

מהו נוהל גילוי מרצון?

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, מציעה הליך של גילוי מרצון, עבור כל אותן הכנסות וכספים שנצברו אצל נישומים, ולא דווחו לרשויות המס השונות.
באמצעות פנייה להליך זה, רשות המיסים מתחייבת שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד הפונה.

A

[gap height=”20″]

האם קיימים תנאים לפנייה לגילוי מרצון?

בהחלט כן. הפניה לגילוי מרצון תאושר בתנאי שמתקיימים מספר תנאים מצטברים כדלקמן:

1. הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב (כלומר אין מידע מוקדם של הפונה או הנחה מבוססת בדבר כוונת רשות המיסים לחקור אותו בקשר להונו והכנסותיו).

2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על-ידי רשות המסים. בסעיף זה “חקירה ובדיקה” – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם.

3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם וכד’.

4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות בשליטתם על-ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.

5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקומות הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי
התקשורת; בכתבי בית דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו”ל.

6. במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), עשויה רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו- 4 לעיל.

A

[gap height=”20″]

האם כל פנייה לגילוי מרצון מעניקה חסינות פלילית?

לא.
קיימים כמה סייגים לחסינות מפני הליך פלילי והם:

1. אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד (בקשה נוספת תתקבל בנסיבות מיוחדות – מחלה קשה, גיל מתקדם וכו’)

2. ההליך לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית

3. החסינות תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת ההליך ולא על מה שמעבר לכך.

A

[gap height=”20″]

מהו ההליך שקיים כיום?

ב-7/9/2014 ולאחר “חבלי לידה” קשים פורסם נוהל גילוי מרצון חדש של רשות המיסים שיהיה בתוקף עד ה-31.12.2016, ואיתו באה הוראת שעה לתקופה של שנה תמימה מיום הפרסום.

A

[gap height=”20″]

מה מיוחד כל כך בהוראת השעה שפורסמה?

כמה דברים.

ראשית, ישנה אפשרות לגילוי מרצון אנונימי. לאור חששם הברור של כאלה המעוניינים לפנות לגילוי מרצון, שהמידע שימסרו ישמש לבסוף כנגדם, או שרשות המיסים לא תעמוד בהתחייבותה לחסינות פלילית, מעניקה רשות המיסים את האפשרות לפנייה אנונימית באמצעות מייצג – רואה חשבון – שיעמוד מול רשות המיסים.
על הפנייה לכלול את כל המידע הרלבנטי לרבות שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, מקור ההון, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום, לצד הגשת כל המסמכים הרלוונטיים.
יחד עם זאת, על הפונה לחשוף את שמו בתוך 90 יום ממועד הגשת הפנייה האנונימית.

שנית, ניתנה אפשרות ל”מסלול ירוק“, כלומר מסלול מקוצר, עבור הון שנצבר ולא דווח בגובה של עד 2 מיליון ₪, שההכנסה החייבת בגינו מגיעה ל-0.5 מיליון ₪ – מדובר בהכנסות שמהוות הכנסות “הוניות” בעיקר (לדג’ ריבית על פקדון בחו”ל, רווחים ממכירת מניות בחו”ל, דיבידנדים וכו’).
אותן בקשות ב”מסלול הירוק” יוגשו יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ובמידה ויאושרו יונפק שובר לתשלום המס ע”י הפונה.
במסלול זה אולם, לא תתאפשר פנייה אנונימית, ואת התשלום יש לבצע תוך 15 יום מיום הודעת התשלום.

A

[gap height=”20″]

אז נניח וברצוני לפנות לגילוי מרצון, מה עלי לעשות?

אנו ממליצים לפנות לרואה חשבון או כל מומחה אחר בתחום כדי לקבל את המידע הרלוונטי והעדכני בנושא, ושילווה אותך בהליך הרגיש והעדין הזה.

[gap height=”40″]

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו

[gap height=”30″]

A