טוען...

מאמרים

מועד תשלום המס על השכרת דירה בישראל לסוף שנה והשלכות על ישראלים בחו”ל

Print Friendly, PDF & Email

תקרת שכר הדירה למגורים הפטורה ממס בישראל עומדת כיום (שנת 2016) על 5,070 ₪ לחודש. סכום הפטור ממס מתייחס לגבי כל הכנסות השכירות למגורים של היחיד מכל הדירות שבבעלותו.


אם הכנסות שכר דירה למגורים עולות על תקרת הפטור הנ”ל, רשאי המשכיר לשלם מס בשיעור מופחת של 10% על כל הכנסותיו משכר דירה, החל מהשקל הראשון, ללא אפשרות לניכוי הוצאות.

תשלום המס בשיעור 10% יבוצע עד 30 ימים מתום שנת-המס שבגינה התקבלו ההכנסות.


אי העברת המס במועד כאמור, מבטלת הזכאות למס המוקטן בשיעור 10% ותחול החובה להגיש דו”ח שנתי מפורט למס הכנסה על כל ההוצאות שניתנות לניכוי משכר הדירה, ולהתחייב במס בשיעור “רגיל” (לפחות 30%) על חלק ההכנסה החייב במס (לפי נוסחה מסוימת הקבועה בחוק).


נציין כי כיוון שהשכרת הדירה היא בישראל, אזי ישראל היא הראשונה הזכאית לקבלת את המס. תשלום המס במדינה אחרת לא פוטר את היחיד מתשלום המס בישראל. עליו יהיה לשלם את המס בישראל ולדרוש זיכוי על כך לפי הדין הפנימי במדינה בה הוא תושב.


כידוע, על פי שיטת המס בישראל, כל עוד יחיד נחשב ל”תושב ישראל”, הוא חייב בהגשת דוחות מס בישראל (חוץ מעובדים שכירים בישראל עד תקרת הכנסה מסוימת) ובהשלמת המס בהתאם. קריטריון מאד חשוב לבחינת “ניתוק התושבות” הישראלית, הוא האם היחיד השכיר את דירת המגורים שלו בישראל, בהשכרה אמיתית ארוכת טווח.


אם ברצונו של ישראלי בחו”ל, המשכיר דירתו (או דירותיו) בישראל בסכום כולל של מעל 5,080 ₪ לחודש, ליהנות משיעור המס הנמוך של 10%, עליו לדאוג שמישהו מטעמו יעביר את המס במועד כאמור. אחרת יאלץ המשכיר להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה ולשלם מס “רגיל” (ואולי אף להתחייב בביטוח לאומי). הגשת דוחות מס בישראל אצל משכיר דירה הנמצא בחו”ל, עלול להוות מלכודת מס. זאת כיוון שכך נוצר “קצה חוט” למס הכנסה לבחון באופן מקיף את תושבותו של אותו יחיד. במקרים מסוימים יכול מס הכנסה לטעון כי למרות השכרת דירת המגורים בישראל, היחיד לא שינה את תושבותו לצורכי מס ועל כן הוא בכלל חייב בדיווח בישראל על הכנסותיו האחרות מחוץ לישראל והשלמת המס בהתאם (ולאחר מכן גם ביטוח לאומי עלול לדרוש את חלקו בהתאם, על פי רוב ללא קיזוז מביטוח לאומי ששולם בחו”ל).


קביעת מעמד כתושב ישראל, תושב חוץ, תושב חוזר או עולה חדש, מעלה את הצורך לבחון היטב את מבחני התושבות: מתי וכיצד יחיד מנתק תושבות לצורכי מס? השלכות המס משמעותיות הן למעבר מתושבות ישראלית לתושבות חו”ל (על מנת להימנע מהשלמת מס בישראל על הכנסות חו”ל וחבות כפולה בביטוח לאומי), והן על מנת ליהנות מהטבות המס בחזרה לתושבות ישראלית. אי הקפדה על תכנון נאות והקפדה על כללי מס, עלולה לגרור חשיפות מס וביטוח הלאומי.

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו
A