טוען...

מאמרים

חובת הודעה למועמד לעבודה על מצבו

Print Friendly, PDF & Email

בדצמבר 2014 פורסם תיקון מס’ 6 לחוק חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס”ב – 2002, לפיו חייב המעסיק למסור הודעות למועמד לעבודה.
בהתאם לתיקון לחוק, שיכנס לתוקפו ביום 31/1/2015 :

1. על מעסיק למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה) הודעה בכתב על:

א. התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר למועמד אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון.

ב. אי קבלתו לעבודה של המועמד. הודעה כאמור תימסר למועמד לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

2. ההודעות יכללו, בין השאר, את הפרטים הבאים:

שם המעסיק, שם המועמד לעבודה, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון (אם אינו המעסיק), התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון ושמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

3. החובה למסור למועמד לעבודה את ההודעות הנ”ל לא תחול על מועמד לעבודה:

 א. בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על 30 ימים.

 ב. בעבודה בענף ההסעדה.

 ג. בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ- 25 עובדים.

4. ניתן למסור את ההודעות גם באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר.

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו
A