טוען...

מאמרים

השלכות המס לתושב ישראל המחזיק ב- LLC בארה”ב

Print Friendly, PDF & Emailישראלים רבים מבצעים פעילות בארצות הברית באמצעות החזקה בתאגיד מסוג LLC. בעבר, במיוחד עד וכולל שנת 2002 (בטרם נכנסה לתוקפה בישראל הרפורמה במיסוי חו”ל), היתה לצורת פעילות זו יתרונות מס. בשנת 2004 פרסם מס הכנסה בישראל חוזר מקצועי לגבי השלכות המס בצורת פעילות זו, בעקבות הרפורמה במס.


לפי דיני המס בארה”ב, ברירת המחדל הקיימת ל- LLC היא התייחסות כאל גוף “שקוף” לצורכי מס, דהיינו הכנסתו נחשבת כהכנסת המחזיקים בו (בדומה לשותפות). יחד עם זאת ה- LLC יכול לבחור להיחשב לענין מס בארה”ב כחברה רגילה.


כיוון שאין התייחסות מיוחדת בחוקי המס בישראל, אזי משפטית בישראל ה- LLCנחשב כחברה רגילה, אשר הכנסותיה והפסדיה אינם משויכים למחזיקים בו. כלומר נוצר מצב בו היחיד הישראלי שילם מס בארה”ב על הכנסות ה- LLC, כאשר ישראל אינה מייחסת הכנסות אלו אליו. בנוסף ישראל תטיל מס על משיכת הרווח מ- LLC(כמו במשיכת דיבידנד) ולא תזכה בשל המס ששילם בארה”ב, כי כאמור המס שולם על הכנסות ה- LLC שהוא משפטית גוף נפרד מהיחיד המחזיק בו, מבחינת החוק בישראל.


בחוזר המקצועי , מס הכנסה מאפשר פתרון לעניין הזיכוי ממס זר, באופן שבו תאפשר ישראל זיכוי בשל המס ששולם בחו”ל, ובתנאי שהמחזיק ב- LLC ידווח על ההכנסה בישראל באופן שוטף.


אם ה- LLC בחר להיחשב כחברה לעניין מס בארה”ב אזי גם ההתייחסות אליו בישראל תהייה כאל חברה. במקרה זה לא תתעורר בעיית כפל מס וזאת מאחר וההתיחסות בשתי המדינות היא דומה. יחד עם זאת נסב את תשומת הלב כי עשויים לחול חיובי מס אחרים בישראל בשל החזקת ה- LLC (הוראות בדבר “חברה נשלטת זרה”, או “חברת משלח יד זרה”).


אם ה- LLC בחר להיחשב כ”שקוף” בארה”ב אזי מס הכנסה בישראל מבחין בין שני מקרים:

• כאשר השליטה והניהול על עסקי ה- LLC מופעלים בישראל, אזי התאגיד נחשב כתושב ישראל, ועליו לדווח באופן שוטף על הכנסותיו בישראל ולהתחייב במס חברות ישראלי. במקביל מס הכנסה יאפשר זיכוי שוטף בשל המס ששולם ע”י המחזיק ב- LLC כאילו שולם על ידי התאגיד עצמו. בעת חלוקת רווחים למחזיק ייראו בכך דיבידנד, החייב במס נוסף של 30%.

• כאשר השליטה והניהול על עסקי ה- LLC אינם מופעלים בישראל, אזי התאגיד נחשב כתושב חוץ. על מנת לפתור את בעיית כפל המס שתוארה לעיל, מס הכנסה יאפשר למחזיק הישראלי לדווח בישראל על הכנסת ה- LLC באופן אישי (יחיד – כהכנסה רגילה עד שיעור מס שולי מקסימלי). במקביל יינתן זיכוי בשל המס הזר ששולם ע”י המחזיק. כמו כן בעת חלוקת רווחים למחזיק לא ייראו בכך דיבידנד ולא יחול חיוב במס נוסף.
בעת מכירת ההחזקות ב- LLC (או בעת פירוק) יחושב מס רווח ההון בישראל תוך התייחסות לרווחים אשר כבר התחייבו במס בישראל כך שהם יופחתו מהתמורה שקיבל בעת המכירה.


נדגיש בנוסף את הנקודות הבאות:

• ההסדר המוצע יופעל רק אם הנישום ביקש להחיל עליו את ההסדר שנקבע לעיל, כבר בדוחות המוגשים לשנת 2003. לא ניתן יהיה לחזור מהבחירה בשנים הבאות. יש לצרף לדו”ח השנתי הודעה לגבי אופן הדיווח על ההכנסות מ- LLC והזיכוי מהמס הזר.

• כללי זיכוי מס ששולם בחו”ל כנגד מס הכנסה בישראל הם מורכבים ביותר. האמור לעיל לא בא לשנות את הכללים והמגבלות השונים הקבועים בחוק לעניין זיכוי ממס, אלא להוסיף את ההתייחסות הנדרשת לסוגיית ה- LLC.

• באמור לעיל אין שינוי בהשלכות מיסוי אחרות רלוונטיות. למשל הפסדים מפעילות התאגיד בחו”ל לא ייחוסו למחזיק אלא יישארו לקיזוז ברמת ה- LLC.

• בעניין ה- LLC קיימות השלכות מס נוספות ואפשרויות לתכנוני מס למי שהיה תושב ישראל ונהייה תושב חוץ, ולהפך. לפיכך קיימת חשיבות רבה לקביעת המעמד של תושב ישראל, תושב חוץ, תושב חוזר או עולה חדש, לצורכי מס. אי הקפדה על תכנון נאות יגרור חשיפות מס כבדות עם השלכות ביטוח לאומי. מן הראוי שלא להשאיר זאת ליד המקרה אלא לבצע עבודת הכנה מדוקדקת.

[gap height=”40″]

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו

[gap height=”30″]

A